دانمارک

اخبار مربوط به دانمارک

برای کار در رشته های پزشکی و دندانپزشکی و پرستاری در کشور دانمارک همانند بسیاری از کشورها نیازمند انجام معادلسازی مدارک تحصیلی و دریافت تاییدیه های مربوط می باشد که به اصطلاح به آن Authorization گفته می شود.

دانمارک

اخبار مربوط به دانمارک

برای کار در رشته های پزشکی و دندانپزشکی و پرستاری در کشور دانمارک همانند بسیاری از کشورها نیازمند انجام معادلسازی مدارک تحصیلی و دریافت تاییدیه های مربوط می باشد که به اصطلاح به آن Authorization گفته می شود.